Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

8) Kreipimosi į teismą terminai

Dėl išankstinio ginčų nagrinėjimo institucijos sprendimo

Jei ginčą jau nagrinėjo administracinių ginčų komisija ar kita išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija, jos sprendimą Regionų administraciniam teismui galima apskųsti per 1 mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos (jeigu įstatymai nenustato kitaip), o jei sprendimas priimtas nebuvo – per 2 mėnesius nuo dienos, iki kurios turėjo būti priimtas sprendimas.

Skundo padavimas pirmosios instancijos teismui

Jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas, pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas per 1 mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos; kai yra vilkinamas klausimo sprendimas, per 2 mėnesius nuo dienos, kai šis klausimas turėjo būti išspręstas.

Apeliacinio ar atskirojo skundo padavimas apeliacinės instancijos teismui

Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą apeliaciniai skundai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui gali būti paduodami per trisdešimt kalendorinių dienų nuo Regionų administracinio teismo sprendimo paskelbimo. Apeliaciniai skundai paduodami per Regionų administracinį teismą.

Atskirieji skundai paduodami per Regionų administracinį teismą. Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, atskirąjį skundą galima paduoti per 7 kalendorines dienas nuo nutarties paskelbimo, o jei skundžiama nutartis priimta proceso šalims nedalyvaujant – per 7 kalendorines dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos (nuorašo) įteikimo dienos.

Termino praleidimas

Jei asmuo praleido terminą apeliaciniam ar atskirajam skundui paduoti, jis gali prašyti teismo praleistą terminą atnaujinti. Prašyme, kuris turi būti pridedamas prie apeliacinio ar atskirojo skundo, asmuo turi nurodyti termino praleidimo priežastis ir pridėti tas priežastis patvirtinančius įrodymus (pvz., dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo sirgo, buvo išvykęs ar pan.).

Prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip 3 mėnesiai nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos.

Prašymo dėl norminio administracinio akto teisėtumo padavimas

Terminai pareiškimams, kuriuose prašoma ištirti norminių administracinių teisės aktų teisėtumą, administraciniam teismui paduoti nenustatomi.

Prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimas

Prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas. Prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti paduodamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, išskyrus, kai Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažįsta, kad Lietuvos Respublikos teismo sprendimas byloje prieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai ir jos papildomiems protokolams, arba kai Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas pripažįsta, kad Lietuvos Respublikos teismo sprendimu pažeista Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte nustatyta asmens teisė.

Susisiekite

Tel. (8 5) 279 1005
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 8.00 - 17.00
Antradienis 8.00 - 17.00
Trečiadienis 8.00 - 17.00
Ketvirtadienis 8.00 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45

Pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 17.00 iki 17.30 teisme priimami iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ir skundai.

Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Naujienų prenumerata