Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Nuorodos

Aukščiausios valstybinės valdžios institucijos

Lietuvos Respublikos Prezidentūra www.president.lt
Lietuvos Respublikos Seimas www.lrs.lt
Lietuvos Respublikos Vyriausybė www.lrv.lt 

Lietuvos Respublikos teismai ir kitos institucijos

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas www.lrkt.lt
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas www.lat.lt
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas www.lvat.lt
Vilniaus apygardos teismas www.vat.lt
Kauno apygardos teismas www.kat.lt
Klaipėdos apygardos teismai www.klat.lt
Šiaulių apygardos teismas www.sateismai.lt
Panevėžio apygardos teismas www.pat.lt 
Vilniaus apygardos administracinis teismas www.vaateismas.lt
Kauno apygardos administracinis teismas www.kaat.lt
Klaipėdos apygardos administracinis teismas www.klaat.lt
Šiaulių apygardos administracinis teismas www.saat.lt
Vilniaus komercinio arbitražo teismas www.arbitrazas.lt
Nacionalinė teismų administracija www.teismai.lt
Lietuvos Respublikos teisėjų asociacija www.lrta.lt
Apylinkių teismų teisėjų sąjunga www.atts.lt 
Teisėjų padėjėjų asociacija www.teisejupadejejai.lt

Kitos šalies institucijos/įstaigos:
Advokatų taryba www.advoco.lt
Antstolių rūmai www.antstoliurumai.lt
Centrinė hipotekos įstaiga www.lhr.lt
Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos www.etd.lt
Lietuvos auditorių rūmai  www.lar.lt
Lietuvos Respublikos prokuratūra  www.prokuraturos.lt
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė  www.vkontrole.lt
Lietuvos teismo ekspertizės centras  www.ltec.lt
LTU Teismo medicinos institutas  www.tmi.lt
Medicinos audito institutas  www.mai.lt
Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos  www.migracija.lt
Mokestinių ginčų komisija  www.mgk.lt
Notarų rūmai  www.notarai.lt
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos  www.policija.lt
Registrų centras www.registrucentras.lt
Seimo kontrolierių įstaiga www.lrski.lt/lt
Specialiųjų tyrimų tarnyba www.stt.lt
Teisės institutas www.teise.org
Nacionalinės teismų administracijos Mokymo centras www.tmmc.lt
Valstybinė darbo inspekcija www.vdi.lt
Teismo ekspertų tyrimai UAB „D-grupė“ www.tet.lt
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija www.ada.lt
Valstybinės kalbos inspekcija vki.lrs.lt 
Valstybinė lietuvių kalbos komisija vlkk.lt
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos www.vmi.lt
Valstybės saugumo departamentas www.vsd.lt
Vyriausioji administracinių ginčų komisija www.vagk.lt
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija www.vtek.lt

Tarptautinės institucijos, teismai ir organizacijos

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas curia.europa.eu
Europos Žmogaus Teisių Teismas www.echr.coe.int
Tarptautinis Teisingumo Teismas www.icj-cij.org
Jungtinių Tautų Organizacija www.un.org
Jungtinių Tautų Vyriausiasis žmogaus teisių komisaras www.ohchr.org
Jungtinių Tautų Vyriausiasis pabėgėlių komisaras www.unhcr.ch
Tarptautinė Aukščiausiųjų Administracinių Teismų Asociacija www.aihja.org
Europos Sąjungos Valstybės Tarybų ir Aukščiausiųjų Administracinių Teismų Asociacija www.juradmin.eu
Europos Taryba www.coe.int
Europos Sąjungos Portalas europa.eu
Europos komisija ec.europa.eu
Europos Parlamentas www.europarl.europa.eu
Europos Sąjungos Taryba www.consilium.europa.eu
Europos Ombudsmeno institucija www.ombudsman.europa.eu
Europos Audito rūmai eca.europa.eu
Europos komisijos mokesčių ir muitų sąjunga ec.europa.eu/taxation_customs
Europos Sąjungos teisės akademija www.era.int

Tarptautinės organizacijos/asociacijos:

Europos Sąjungos aukščiausiųjų teismų pirmininkų tinklas www.network-presidents.eu
Europos teisėjų mokymo tinklas www.ejtn.net
Europos teismų tarybų tinklas www.encj.eu
Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose ec.europa.eu/civiljustice
Europos teisminis tinklas www.ejn-crimjust.europa.eu
Europos veiksmingo teisingumo komisija (CEPEJ) www.coe.int/cepej
Europos Tarybos konsultacinė Europos teisėjų taryba (CCJE) www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/default_en.asp
Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių komisaras (The UN Refugee Agency) www.unhcr.ch
Jungtinių Tautų vyriausiasis žmogaus teisių komisaras (Office of the High Commissioner for Human Rights) www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
Hagos konferencija dėl tarptautinės privatinės teisės www.hcch.net/index_en.php?act=home.splash
Tarptautinė aukščiausiųjų administracinių teismų asociacija www.iasaj.org
Europos Sąjungos valstybės tarybų ir aukščiausiųjų administracinių teismų asociacija www.juradmin.eu
Tarptautinė teisėjų asociacija www.iaj-uim.org
Europos administracinės teisės teisėjų asociacija www.aeaj.org
Teismo pareigūnų tarptautinė sąjunga www.uihj.com
Europos baudžiamųjų bylų advokatų asociacija (ECBA) www.ecba.org
Europos advokatų sąjunga www.ibanet.org
Tarptautinė advokatų asociacija www.ibanet.org
Europos teisės akademija (ERA) www.era.int
Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (WIPO) www.wipo.int

Teisės aktų, naudingos informacijos paieškos svetainės

www.infolex.lt www.infolex.lt  
Teisės aktų registras www.e-tar.lt/portal/index.html
www.teisingumas.lt www.teisingumas.lt
Europos Sąjungos oficialusis leidinys (EUR-Lex) eur-lex.europa.eu
EUR-LEX: prieiga prie Europos Sąjungos teisės eur-lex.europa.eu/lt/
N-LEX: nacionalinių teisės aktų portalas eur-lex.europa.eu/n-lex/
Europos e. teisingumo portalas e-justice.europa.eu