Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Paieška, Išnagrinėtos bylos

Rasta įrašų: 47

Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl studentų, priimamų 2021 m. į aukštąsias mokyklas, norminių studijų kainų patvirtinimo“ teisėtumo
Nr.: I-18-756/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-06-30
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-469 „Dėl Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių sąrašo patvirtinimo“ 2.12 punkto teisėtumo
Nr.: eI-19-552/2021 Tipas: Nutartis Data: 2021-06-02
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 3D-721 patvirtintų Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų pateiktoms paraiškoms, 14 punkto teisėtumo
Nr.: eI-16-525/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-06-02
Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 (Žin., 2006, Nr. 23-768), 12, 14.2, 14.3, 16, 20, 22 punktų teisėtumo
Nr.: eI-12-502/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-05-17
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 2BE-315 „Dėl motorinės transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Motorinės transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašo 2, 3 punktų teisėtumo
Nr.: eI-14-629/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-05-12
Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529, (1) 16.1.1 ir 17.1.2 punktų teisėtumo
Nr.: eI-15-552/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-05-05
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 46 sprendimų teisėtumo bei dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-1865 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2020 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“ teisėtumo
Nr.: I-7-552/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-05-05
Dėl Socialinės globos namų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46, 4 priedo 16.6 papunkčio teisėtumo
Nr.: eI-9/502/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-05-03
Dėl 2020 m. liepos 31 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro priimto įsakymo Nr. V-1749 1 punkto ir 2020 m. liepos 31 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro priimto įsakymo Nr. V-1762 1.2 ir 3.2 punktų teisėtumo
Nr.: I-8-822/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-05-03
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 3D-65 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-603 „Dėl Duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktu patvirtintų Taisyklių 6.2.6.1 ir 6.2.6.2 papunkčių teisėtumo
Nr.: eI-10-624/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-04-21
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 471 patvirtintos Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodikos (2018 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. D1-479 redakcija) 25, 28–31 punktų teisėtumo
Nr.: I-17-520/2021 Tipas: Nutartis Data: 2021-04-14
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1V 445 patvirtinto Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje išdavimo tvarkos aprašo 36, 37. 37.10 punktų ir Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 3K-54 patvirtinto Kriterijų, kuriais vadovaujamasi nustatant, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė, vertinimo tvarkos aprašo 6.2, 6.4, 6.12, 7-9 punktų teisėtumo
Nr.: eI-11-556-2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-04-14
Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897, XIII skyriaus, 118.1-118.6 papunkčių ir 115 ir 116 punktų teisėtumo
Nr.: eI-6-556/2021 Tipas: Nutartis Data: 2021-04-14
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 1-129 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.9 ir 1.16 papunkčių teisėtumo
Nr.: I-5-261/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-03-31
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 1K-286 „Dėl bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo“ 1 punkto teisėtumo
Nr.: eI-4-556/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-03-24
Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3D-620, 21 punkto teisėtumo
Nr.: I-3-556/2021 Tipas: Sprendimas Data: 2021-03-03
Dėl Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-445, 47 ir 48 punktų teisėtumo
Nr.: eI-16-575-2020 Tipas: Sprendimas Data: 2021-01-13
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. Sp-153 patvirtintų Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programų, skirtų 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų agitacijai, rengimo taisyklių teisėtumo
Nr.: eI-13-438/2021 Tipas: Nutartis Data: 2021-01-13
Dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 74 ir juo patvirtintų Burinių jachtų laivavedžių diplomavimo taisyklių, Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 75 ir juo patvirtintų Burinės jachtos laivavedžio diplomo, Burinės jachtos laivavedžio tarptautinio kvalifikacijos liudijimo, Burinės jachtos radijo ryšio operatoriaus pažymėjimo pildymo tvarkos aprašo bei Burinės jachtos laivavedžio diplomo blanko aprašymo ir privalomosios formos, Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 77 ir juo patvi
Nr.: I-4-1062/2020 Tipas: Sprendimas Data: 2020-12-30
Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189, (2017 gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1482/A1-640 redakcija) 59 punkto dalies teisėtumo
Nr.: I-2-756/2020 Tipas: Nutartis Data: 2020-11-25
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1P-105 patvirtintų Kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisyklių 42 punkto teisėtumo
Nr.: eI-18-415/2020 Tipas: Sprendimas Data: 2020-10-21
Dėl Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1R-379 (2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-149 redakcija), 30–33 punktų nuostatų teisėtumo
Nr.: I-8-520/2020 Tipas: Nutartis Data: 2020-06-19
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro, aplinkos ministro ir susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742 patvirtintų Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomuosius kokybės rodiklių 9.4 punkto dalies, kurioje nustatyta, jog „Žiemos laikotarpiu 1 ir 2 klasės arktinis dyzelinas gali būti be biodegalų“ ir 9.5 punkto dalies, kurioje nustatyta, jog „biodegalų dalis dyzeline lapkričio 10–30 dienomis ir kovo 1–balandžio 10 dienomis gali būti mažesnė nei privalomoji dalis“ atitikties Lietuvos Respublikos atsinaujinančių
Nr.: eI-3-968-2020 Tipas: Sprendimas Data: 2020-03-04
Dėl Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1R-379 (2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-149 redakcija), 30–33 punktų nuostatų teisėtumo
Nr.: I-15-415/2019 Tipas: Sprendimas Data: 2019-11-20
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 16.3.2, 16.4, 17, 23, 23.1–23.6, 25 1 punktų ir 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 144 1 punkto dalies ir 144 2 punkto teisėtumo
Nr.: eI-10-756-2019 Tipas: Sprendimas Data: 2019-10-23
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1V-3 „Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygų ir tvarkos“ 2.1 punkto ir Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybiniais tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarny
Nr.: I-8-520/2019 Tipas: Nutartis Data: 2019-05-16
Dėl Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-36, 27.2 punkto (pirminė (originali) įsakymo redakcija) ir 26.2 punkto (2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. VA-76 redakcija), tiek kiek nustatyta, kad advokato, esančio ne Lietuvos gyventoju ir nevykdančio individualios veiklos, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, individualios veiklos nutraukimo pagr
Nr.: I-5-968/2019 Tipas: Nutartis Data: 2019-05-15
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1508
Nr.: eI-4-602/2019 Tipas: Nutartis Data: 2019-04-25
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. D1-359 patvirtinto Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo 53 ir 54 punktų teisėtumo ištyrimo.
Nr.: I-6-822/2019 Tipas: Nutartis Data: 2019-04-03
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos 74.2.1 papunkčio (2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73, iš dalies pakeisto 2014 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. O3-153, redakcija) teisėtumo
Nr.: I-3-556/2019 Tipas: Nutartis Data: 2019-02-20
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“, 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo ĮV-558 „Dėl vienuolyno statinių ansamblio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 761) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo“ teisėtumo.
Nr.: eI-7-624/2019 Tipas: Nutartis Data: 2019-02-14
Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202, 14.2 punkto (2018 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-54, iš dalies pakeisto 2018 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3E-433, redakcija), tiek, kiek jame nustatyta, kad apskaičiuojant palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas yra atsižvelgiama į pastoviosioms priskiriamas šilumos gamybos sąnaudas, teisėtumo.
Nr.: eI-1-629/2019 Tipas: Sprendimas Data: 2019-02-05
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-1386 patvirtinto Rekomenduojamų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų ir biudžetinių įstaigų vadovų atšaukimo priežasčių sąrašo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2.3 ir 2.11 papunkčių teisėtumo.
Nr.: eI-2-502/2019 Tipas: Prašymas Data: 2019-01-24
Dėl Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197, 8.1.1 ir 13.3 punktų teisėtumo
Nr.: I-17-756/2018 Tipas: Nutartis Data: 2018-12-18
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.3 ir 2.4.1 papunkčių teisėtumo
Nr.: I-16-261/2018 Tipas: Nutartis Data: 2018-12-05
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 patvirtintos Turto ir verslo vertinimo metodikos 58.1, 58.2, 60, 76–78, 81, 82 punktų teisėtumo.
Nr.: eI-6-822/2018 Tipas: Nutartis Data: 2018-10-22
Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 1996 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 71
Nr.: I-9-662/2018 Tipas: Nutartis Data: 2018-10-17
DėlLietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-330 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklos nuostatų patvirtinimo“ 2 punkto teisėtumo
Nr.: eI-23-556/2018 Tipas: Nutartis Data: 2018-10-17
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-574 patvirtintų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų 4.1 punkto teisėtumo.
Nr.: I-25-822/2018 Tipas: Prašymas Data: 2018-10-04
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. O3-696 priedo (LITGRID AB valdybos 2015 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 12.1 (protokolo Nr. 69) patvirtintos Elektros energijos perdavimo paslaugų kainos ir jų taikymo tvarkos) 1 punkto teisėtumo.
Nr.: eI-13-822/2018 Tipas: Nutartis Data: 2018-09-20
Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1K-192 patvirtintų Turto arba verslo vertintojų garbės teismo nuostatų 39–42 punktų teisėtumo.
Nr.: eI-8-662/2018 Tipas: Nutartis Data: 2018-07-20
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-881 patvirtinto Radiologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo 13, 14, 15 punktų toje dalyje, kurioje numatomas reikalavimas asmens sveikatos priežiūros įstaigai turėti medicinos prietaisus ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-881 patvirtinto Radiologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo 18 ir 20 punktų toje dalyje, pagal kurią yra apribojama asmens sveikatos priežiūros
Nr.: I-10-822/2018 Tipas: Sprendimas Data: 2018-06-12
Bylos numeris: I-4-662/2018
Nr.: I-4-662/2018 Tipas: Nutartis Data: 2018-06-01
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 patvirtinto Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašo (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. ĮV-752 redakcija, galiojanti nuo 2016 m. spalio 5 d.) 2 priedo 2, 2.2, 2.3 punktų, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. Į-230 patvirtinto Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo
Nr.: I-3-502/2018 Tipas: Sprendimas Data: 2018-05-11
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. D1-798 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.2 punkto ta apimtimi, kuria eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apibrėžimas papildytas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių 2 priede nustatytais kriterijais, taip pat 1.3 punkto, kuriuo Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės papildytos 2 priedu ir dėl Lietuvos Respublikos aplin
Nr.: eI-5-492/2018 Tipas: Sprendimas Data: 2018-05-10
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 3D-548 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-260 ,,Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“ (su pakeitimais, padarytais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 3D-28 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-260 ,,Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo“) priėmimo tvarkos teisėtumo.
Nr.: I-2-438/2018 Tipas: Sprendimas Data: 2018-03-28
Bylos numeris: eI-19-858/2017
Nr.: eI-19-858/2017 Tipas: Nutartis Data: 2018-01-22

Tel. (8 5) 279 1005
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 7.30 - 17.00
Antradienis 7.30 - 17.00
Trečiadienis 7.30 - 17.00
Ketvirtadienis 7.30 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45
Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

Naujienų prenumerata