Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI

1.1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius procesinius teismų veiklos klausimus, dokumentų rengimo, tvarkymo, kaupimo, saugojimo ir apskaitos reguliavimą;
1.3. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
1.4. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;
1.5. sugebėti dirbti komandoje bei savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Darbuotojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
2.1. aptarnauti į raštinę atvykusius piliečius: priimti bei užregistruoti dokumentus, teikti informaciją;
2.2. teikti informaciją apie bylų nagrinėjimo eigą, rezultatus proceso dalyviams telefonu ir elektroninėmis ryšių priemonėmis, naudojantis LITEKO informacine sistema;
2.3. registruoti paštu, per teismo bendrą elektroninį paštą, elektroninį paslaugų portalą, sistemą e.pristatymas, faksimiliniu ryšiu gautus skundus (prašymus), procesinius dokumentus bei kitus dokumentus, įvertinti priimtų dokumentų esmę ir registruoti juos atitinkamuose registruose;
2.4. paruošti pašto siuntas ir jas perduoti pašto tarnybai arba Teismo vairuotojui-kurjeriui;
2.5. daryti Teismo procesinių sprendimų kopijas bei tvirtinti jų tikrumą;
2.6. registruoti gaunamas ir siunčiamas bylas bei išsiųsti išnagrinėtas bylas;
2.7. nustatyta tvarka organizuoti ir kontroliuoti asmenų susipažinimą su administracinėmis bylomis;
2.8. nustatyta tvarka organizuoti ir kontroliuoti bylose esančių dokumentų kopijų darymą;
2.9. sudaryti administracinių bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje, tvarkaraščius ir įkelti duomenis apie teismo posėdžius į elektroninį teismo posėdžių tvarkaraštį;
2.10. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal patvirtintą tvarką;
2.11 tvarkyti išsiųstų bylų lydraščius ir procesinių sprendimų kopijas (įsegti į bylas, perduoti archyvui);
2.12. teikti Teismo raštinės vedėjui pasiūlymus dėl LITEKO sistemos bei dokumentų valdymo sistemos tobulinimo;
2.13. vykdyti kitus Teismo pirmininko, Teismo kanclerio ar Teismo raštinės vedėjo su Teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Teismo strateginiai tikslai.