Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAMVALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismo posėdžio eigą, dokumentų rengimo principus;
4.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
4.6. mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra;
4.7. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tvarkant ir formuojant bylas. 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
5.1. išrašyti Teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, užklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla;
5.2. priimti ir suteikti informaciją telefonu;
5.3. siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims procesinių dokumentų kopijas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;
5.4. informuoti teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus;
5.5. tvarkyti administracines bylas: į jas įsiūti dokumentus, numeruoti bylos lapus, surašyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą;
5.6. suskaitmeninti procesinius sprendimus LITEKO informacinėje sistemoje bei tvirtinti jų kopijų tikrumą elektroniniu parašu;
5.7. daryti Teismo procesinių dokumentų kopijas ir tvirtinti jų tikrumą;
5.8. registruoti siunčiamas bei išsiųsti išnagrinėtas bylas;
5.9. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal patvirtintą tvarką;
5.10. paruošti išsiuntimui bylas (susiūti dokumentus, padaryti reikiamų dokumentų kopijas ir kt.), kuriose Teismo nutartimi nuspręsta kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, Europos Sąjungos Teisingumo Teismą;
5.11. suformuoti administracines bylas dėl norminio akto teisėtumo;
5.12. supažindinti naujai priimtas Teismo raštinės posėdžių sekretores, vyresniąsias ar vyriausiąsias specialistes su Teismo raštinės darbo funkcijomis bei konsultuoti jas;
5.13. raštinės vedėjo nurodymu (sekretorių atostogų, nedarbingumo laikotarpiu, nagrinėjant bylas dėl Vyriausios rinkimų komisijos sprendimų ir pan.) atlikti Teismo posėdžių sekretorės funkcijas Teismo posėdžiuose;
5.14. vykdyti kitus Teismo pirmininko, Teismo kanclerio ar Teismo raštinės vedėjo su Teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Teismo strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6.   Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Teismo raštinės vedėjui.