Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Teismo pirmininko patarėjas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;
4.4. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija, Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija Teismo veiklos srityje;
4.5. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei C1 lygiu;
4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų projektų, procesinių, kitokių dokumentų rengimo reikalavimus.
4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. Teismo pirmininko nustatyta apimtimi teikia jam patarimus ir pasiūlymus organizuojant teismo veiklą vidaus administravimo srityje, užtikrinant sklandų jo darbą, tinkamą nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, tobulinant teismo darbą;
5.2. Teismo pirmininko pavedimu:
5.2.1. pagal kompetenciją įgaliotiems asmenims teikia duomenis apie Teismo atliekamas funkcijas, svarbiausius Teismo sprendimus, praktikos aktualijas ar kitą visuomenei reikšmingą ir su Teismo veikla susijusią teisinę informaciją, esant poreikiui užtikrina jos patalpinimą išoriniuose Teismo informacijos resursuose ir nuolatinį atnaujinimą;
5.2.2. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų norminių teisės aktų ir juos lydinčių dokumentų projektus, dalyvauja šiuos projektus teikiant atitinkamo teisės akto leidybos iniciatyvos teisę turintiems subjektams, dalyvauja teisės aktų rengimo grupėse, rengia išvadas dėl Teismui pateiktų teisės aktų projektų, rengti atsakymų (raštų su pastabomis ir siūlymais) projektus;
5.2.3. analizuoja Lietuvos Respublikos, tarptautinius, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos teismų praktiką, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką srityje, susijusioje su administracinių teismų kompetencija, kitų valstybių nacionalinius teisės aktus, Lietuvos bei užsienio valstybių administracinės teisės ir administracinio proceso teisės doktriną Teismo pirmininkui sprendžiant teisinius ir organizacinius klausimus bei pateikia savo išvadas;
5.2.4. rengia medžiagos (pasisakymai, pranešimai, kalbos, tezės, kt.), reikalingos Teismo pirmininkui atstovaujant Teismą, projektus;
5.2.5. rengia (dalyvauja rengiant) Teismo vidaus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų;
5.2.6. dalyvauja Teisme sudarytų laikinų ir (arba) nuolatinių komisijų (darbo grupių) veikloje;
5.2.7. padeda už ryšius su visuomene atsakingiems Teismo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kiek tai susiję su informacijos apie teismo veiklą sklaida;
5.2.8. bendradarbiauja su kitomis tarptautinėmis ar nacionalinėmis valstybės institucijomis, teismais, kiek tai susiję su Teismo veikla ir jam pavestų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimu, palaiko ryšius su jais, rengia atsakymų į jų paklausimus projektus;
5.2.9. atstovauja teismui Teismo, kitų institucijų bei įstaigų organizuojamuose renginiuose (pasitarimuose, susitikimuose, diskusijose ir kt.);
5.2.10. užtikrina teisinę pagalbą ir teisinių išvadų rengimą Teismo pirmininkui, teisėjams rengiantis konkrečių bylų nagrinėjimui.
5.3. Vykdo kitus Teismo pirmininko pavedimus, susijusius su Teismo veikla, kad būtų pasiekti Teismo veiklos strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.