Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Teismo pirmininko patarėjas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;
4.4. mokėti vieną iš šių kalbų: anglų, prancūzų arba vokiečių. Kalbos mokėjimo lygis turi būti ne mažesnis nei C1.
4.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų projektų, procesinių, kitokių dokumentų rengimo reikalavimus.
4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. Teismo pirmininko nustatyta apimtimi teikti jam patarimus ir pasiūlymus organizuojant teismo veiklą, užtikrinant sklandų jo darbą, tinkamą nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, tobulinant teismo darbą;
5.2. Teismo pirmininko pavedimu:
5.2.1. pagal kompetenciją įgaliotiems asmenims teikti duomenis apie Teismo atliekamas funkcijas, svarbiausius Teismo sprendimus, praktikos aktualijas ar kitą visuomenei reikšmingą ir su Teismo veikla susijusią teisinę informaciją, esant poreikiui užtikrinti jos patalpinimą išoriniuose Teismo informacijos resursuose ir nuolatinį atnaujinimą;
5.2.2. rengti įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kitų norminių teisės aktų ir juos lydinčių dokumentų projektus, dalyvauti šiuos projektus teikiant atitinkamo teisės akto leidybos iniciatyvos teisę turintiems subjektams, dalyvauti teisės aktų rengimo grupėse, rengti išvadas dėl Teismui pateiktų teisės aktų projektų, rengti atsakymų (raštų su pastabomis ir siūlymais) projektus;
5.2.3. rengti medžiagos (pasisakymai, pranešimai, kalbos, tezės, kt.), reikalingos Teismo pirmininkui atstovaujant Teismą, projektus;
5.2.4. rengti (dalyvauti rengiant) Teismo vidaus teisės aktų projektus, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl šių teisės aktų projektų;
5.2.5. dalyvauti Teisme sudarytų laikinų ir (arba) nuolatinių komisijų (darbo grupių) veikloje;
5.2.6. padėti už ryšius su visuomene atsakingiems Teismo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kiek tai susiję su informacijos apie teismo veiklą sklaida;
5.2.7. bendradarbiauti su kitomis tarptautinėmis ar nacionalinėmis valstybės institucijomis, teismais, kiek tai susiję su Teismo veikla ir jam pavestų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimu, palaikyti ryšius su jais, rengti atsakymų į jų paklausimus projektus;
5.2.8. atstovauti teismui Teismo, kitų institucijų bei įstaigų organizuojamuose renginiuose (pasitarimuose, susitikimuose, diskusijose ir kt.);
5.2.9. rengti išvadas, teikti kitokią teisinę pagalbą Teismo pirmininkui, teisėjams klausimais, susijusiais su teisės aktų taikymu ir/ar aiškinimu teisminio proceso, Teismo veiklos, vidaus administravimo srityje.
5.3. Vykdyti kitus Teismo pirmininko pavedimus, susijusius su Teismo veikla, kad būtų pasiekti Teismo veiklos strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus teismo pirmininkui.