Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Konsultantas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą;
4.2. gerai išmanyti bei taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, socialinę apsaugą, darbo santykių reguliavimą, asmens duomenų teisinę apsaugą;
4.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 
4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
4.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
5.1. teikia siūlymus dėl personalo valdymo politikos, padeda vykdyti kontrolę, kad įgyvendinant Teismo strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;
5.2. renka, sistemina ir vertina teisinę bei kitą informaciją, reikalingą išgryninti ir optimizuoti Teismo personalo struktūra ir funkcijas;
5.3. įgyvendina Teismo politiką personalo valdymo, žmogiškųjų išteklių plėtros klausimais;
5.4. tvarko valstybės tarnautojų registrą;
5.5. rengia ir dalyvauja rengiant vidaus tvarką reglamentuojančių teisės aktų projektus;
5.6. atlieka organizacinį darbą, rengiant valstybės tarnautojų priėmimo į valstybės tarnybą konkursus, vykdant valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
5.7. rengia įsakymų projektus dėl valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš pareigų, atostogų suteikimo, komandiruočių;
5.8. rengia darbo sutarčių projektus  ir jų pakeitimus, pildo darbo sutarčių registrą;
5.9. teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai pranešimus (išskyrus pranešimus apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį);
5.10. padeda įstaigos vadovui kontroliuoti, kaip Teismo darbuotojai, kuriems privaloma deklaruoti privačius interesus, vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas;
5.11. rengia informaciją apie Teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kokybinę sudėtį, kaitą bei kitą informacinę medžiagą personalo klausimais;
5.12. rengia pažymas ir kitus dokumentus, reikalingus valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, jų socialiniams klausimams spręsti;
5.13. dalyvauja atliekant arba atlieka tarnybinių nusižengimų tyrimus;
5.14. sudaro Teismo personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
5.15. organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
5.16. rengia Teismo darbuotojų ir teisėjų atostogų grafikus, teikia juos tvirtinti;
5.17. rengia Teismo darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
5.18. tvarko ir organizuoja atostogų suteikimą personalui, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą; 
5.19. formuoja ir tvarko Teismo personalo asmens bylas bei nustatyta tvarka perduoda jas archyvui; 
5.20. išduoda valstybės tarnautojų pažymėjimus, tvarko jų apskaitą;
5.21. konsultuoja Teismo struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
5.22. teikia informaciją, praktinę ir metodinę pagalbą, konsultuoja teismo personalą jo kompetencijai priskirtais klausimais;
5.23. analizuoja ir sistemina teismų praktiką žmogiškuosius išteklius reglamentuojančių įstatymų aiškinimo ir taikymo klausimais;
5.24. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
5.25. tvarko Teismo vidaus dokumentų, įsakymų, darbuotojų pateiktų dokumentų registrus ir juos nustatyta tvarka perduoti archyvui;
5.26. tvirtina Teismo dokumentų, susijusių su personalo klausimais, kopijų tikrumą;
5.27. vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Teismo kanclerio ar Teismo pirmininko su Teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.