Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Teismo raštinės nuostatai

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO

TEISMO RAŠTINĖS NUOSTATAI

  

RAŠTINĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

Pagrindiniai Raštinės uždaviniai yra:


 • organizuoti dokumentų apskaitos ir tvarkymo, archyvų darbo bei įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą;
 • organizuoti teismo posėdžius;
 • organizuoti asmenų priėmimą (aptarnavimą) teisme.

 

Įgyvendindama jai nustatytus uždavinius, Raštinė vykdo šias funkcijas:


 • koordinuoja, kontroliuoja bei užtikrina tinkamą teismo proceso bylų, teismo procesinių, bendrųjų bei įslaptintų dokumentų tvarkymą ir apskaitą, archyvų darbo bei įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų įgyvendinimą teismo struktūriniuose padaliniuose;
 • organizuoja teismo posėdžius, atlieka jų eigos fiksavimą;
 • Teismo pirmininko pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus dėl teismo proceso bylų, procesinių, bendrųjų bei įslaptintų dokumentų tvarkymo ir apskaitos, įslaptintos informacijos apsaugos, archyvų darbo reikalavimų vykdymo ar pažeidimų;
 • organizuoja bei kontroliuoja savalaikį procesinių dokumentų bei teismo proceso bylų išsiuntimą;
 • organizuoja ir kontroliuoja Teismo korespondencijos priėmimą, išsiuntimą bei skirstymą;
 • registruoja ir tvarko teismo proceso bylas, Teismo pirmininko, Teismo pirmininko pavaduotojo ir Teismo kanclerio įsakymus, teismo gautus ir siunčiamus dokumentus;
 • paskirsto dokumentus bei asmenų prašymus;
 • tvirtina Teismo vidaus tvarkomųjų ir organizacinių dokumentų bei Teismo procesinių sprendimų kopijų tikrumą;
 • rengia statistines ir kitas ataskaitas;
 • analizuoja teismo dokumentų bei asmenų prašymų tvarkymą ir darbą, susijusį su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga;
 • pagal kompetenciją rengia teismo veiklos dokumentų projektus;
 • laikinai nesant teismo konsultanto (atliekančio personalo administravimo funkcijas), tvarko valstybės tarnautojų registro duomenis, tvarko ir organizuoja atostogų suteikimą personalui, koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą bei vykdo kitus Teismo kanclerio pavedimus, susijusius su teismo personalo valdymu;
 • rengia teismo dokumentacijos planą;
 • organizuoja ir užtikrina tinkamą klientų aptarnavimą bei informacijos teikimą telefonu ir elektroninio ryšio priemonėmis;
 • pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą teismo darbuotojams;
 • užtikrina perduotų archyviniam saugojimui dokumentų tvarkymą, kaupimą, saugojimą, naudojimą bei perdavimą valstybiniam saugojimui teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pagal savo kompetenciją palaiko santykius su valstybės institucijomis ir įstaigomis;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio pavedimus;
 • atlieka jai priskirtas funkcijas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO).