Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Personalo ir administravimo skyriaus nuostatai

 

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO PERSONALO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

PERSONALO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai yra:

 

 • įgyvendinti teismo politiką personalo valdymo, žmogiškųjų išteklių plėtros klausimais;
 • užtikrinti tinkamą Teismo vidaus veiklą reglamentuojančių dokumentų valdymo, rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, kontrolės procedūrų vykdymą;
 • užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą;

 

Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, Skyrius vykdo šias funkcijas:


 • atlieka personalo sudėties analizę rengiant pasiūlymus teismo personalo sudėties formavimo klausimais;
 • konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
 • organizuoja teismo personalo priėmimą į pareigas, perkėlimą į kitas pareigas, atleidimą iš pareigų, atostogų suteikimą, komandiruotes;
 • tvarko valstybės tarnautojų registro duomenis;
 • organizuoja teismo valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
 • tvarko teismo personalo darbo ir poilsio laiko apskaitą;
 • rengia pažymas ir kitus dokumentus, reikalingus teismo personalui jų socialiniams klausimams spręsti, padeda įgyvendinti kitas garantijas;
 • formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui personalo asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo ir planavimo klausimais pagal patvirtintą teismo dokumentacijos planą;
 • nustato teismo personalo mokymo prioritetus, sudaro teismo personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
 • pagal kompetenciją išduoda valstybės tarnautojų pažymėjimus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pažymėjimus;
 • padeda teismo kancleriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos ir skatinimo sistemą;
 • rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo ir planavimo klausimais;
 • registruoja ir saugoti privačių interesų deklaracijas;
 • rengia teismo vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;
 • rengia viešųjų pirkimų planus, organizuoja ir vykdo teismui reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, rengia visus su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu susijusius dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka pildo viešųjų pirkimų dokumentų registrus, ataskaitas;
 • rengia teismo vardu sudaromų sutarčių projektus; atstovauja Teismui sprendžiant gamybinius, ūkinės veiklos klausimus valstybės savivaldybių ir kitose institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose; teisės aktų nustatyta tvarka pildo teismo sudarytų sutarčių registrus;
 • teikia informaciją, praktinę ir metodinę pagalbą, konsultuoja teismo personalą jo kompetencijai priskirtais klausimais;
 • teikia siūlymus, kad įgyvendinant teismo strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir naudojami finansiniai materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;
 • teikia metodinę pagalbą rengiant bei įgyvendinant Teismo strateginį veiklos planą;
 • užtikrina savalaikį metinės inventorizacijos atlikimą;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.