Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus nuostatai

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR APRŪPINIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

Pagrindiniai Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyriaus uždaviniai yra:

 

 • užtikrinti teismo informacinės ir komunikacinės sistemos funkcionavimą ir saugumą, organizuojant jos materialųjį ir informacinį palaikymą;
 • maketuoti ir rengti spaudai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenį, metinį pranešimą, kitus teismo leidinius bei organizuoti jų publikavimą;
 • užtikrinti tinkamas darbo sąlygas teisėjams ir teismo personalui;
 • užtikrinti teismo patalpų, turto ir teritorijos apsaugą bei teismo patalpų ir teritorijos valymą;
 • užtikrinti tinkamą tarnybinių automobilių eksploatavimą, jų remontą bei techninį aptarnavimą;
 • atlikti kitus techninius, ūkinius darbus, reikalingus tinkamam teismo funkcionavimui.

 

Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius Informacinių technologijų ir aprūpinimo skyrius vykdo šias funkcijas:

 

 • organizuoja ir atlieka teismo informacinės ir komunikacinės sistemos materialųjį ir informacinį palaikymą, užtikrinant jos tinkamą funkcionavimą ir saugumą;
 • užtikrina teismo interneto svetainės kūrimą, atnaujinimą bei operatyvų duomenų pateikimą svetainėje;
 • koordinuoja informacinių technologijų diegimą, informacinių ryšių sistemų projektavimą ir plėtrą, duomenų bazių kūrimą ir tvarkymą;
 • organizuoja interneto ir intraneto ryšio, išorinio ir vidinio elektroninio pašto darbo parametrų nustatymą ir jų priežiūrą;
 • kuria reikalingą programinę įrangą, arba organizuoja programinės įrangos įsigijimą;
 • organizuoja techninės įrangos įsigijimą ir atnaujinimą;
 • užtikrina asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitos neskelbtinos informacijos saugumo priemonių įgyvendinimą;
 • užtikrinti esamos teismo informacinės sistemos apskaitą, atliekant teismo materialinių vertybių inventorizaciją ir nurašymą;
 • užtikrina technines galimybes naudotis teisinės informacijos sistemomis;
 • užtikrina technines galimybes naudotis LITEKO informacine sistema;
 • konsultuoja teisėjus ir teismo tarnautojus bei darbuotojus kompiuterinės technikos, programinės įrangos naudojimo klausimais;
 • kuria Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo leidžiamų leidinių ir informacinių sistemų dizainą;
 • organizuoja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenio, metinio pranešimo bei kitų leidinių leidybos paslaugų pirkimą;
 • užtikrina tinkamą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenio platinimo administravimą;
 • formuoja teismo materialinio-techninio aprūpinimo poreikį;
 • dalyvauja rengiant metinius teismo viešųjų pirkimų planus;
 • rūpinasi teismo tarnybinių automobilių eksploatacija, remontu, techninėmis apžiūromis, draudimu;
 • organizuoja ir užtikrina teismo patalpų, turto ir teritorijos apsaugą;
 • organizuoja teismo teritorijos ir patalpų valymą;
 • užtikrina teismo pirmininko ir kanclerio pavedimų, susijusių su teismo dokumentų pristatymu, teismo teisėjų ar darbuotojų vežimu tarnybiniams įstaigos uždaviniams ir funkcijoms atlikti, vykdymą;
 • organizuoja ir vykdo nenaudojamo bei netinkamo naudoti turto išardymą ir likvidavimą;
 • užtikrina tinkamą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdžių garso įrašų administravimą;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, teismo pirmininko ir teismo kanclerio pavedimus.