Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Vyriausiasis specialistas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį koleginį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
4.2. gerai išmanyti bei taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, biudžetinių įstaigų veiklą;
4.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 
4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, interneto naršyklėmis. 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
5.1. rengti vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų projektus, teikti pasiūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo;
5.2. nagrinėti Teisme gautus institucijų raštus, teikti pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti atsakymų projektus;
5.3. vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
5.4. tvarkyti ir organizuoti komandiruočių suteikimą personalui, rengti įsakymų projektus personalo komandiruočių klausimais;
5.5. prisidėti prie Teisme įdiegtos kokybės vadybos sistemos palaikymo ir tobulinimo;
5.6. dalyvauti rengiant Teismo kokybės vadybos sistemos veikimą užtikrinančių dokumentų rengimą;
5.7. dalyvauti atliekant metinę inventorizaciją;
5.8. laikinai nesant Skyriaus konsultanto, tvarkyti valstybės tarnautojų registro duomenis, tvarkyti ir organizuoti atostogų suteikimą personalui, koordinuoti darbo ir poilsio laiko apskaitą bei vykdyti kitus Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Teismo personalo valdymu; 
5.9. suderinus su Skyriaus vedėju, dalyvauti Teismo kanclerio sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe, teikti reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
5.10. vykdyti kitus Skyriaus vedėjo, Teismo kanclerio ar Teismo pirmininko su Teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.