Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Specialistas (archyvaras)

Informacija atnaujinta 2019-02-20 11:13:34

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAMDARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį koleginį išsilavinimą; 
3.2. turėti 2 metų darbo patirties archyvavimo srityje;
3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos valstybinio archyvų fondo nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius archyvo veiklą ir bibliotekų veiklą;
3.4. išmanyti dokumentų (bylų) parengimo saugoti ir jų naudojimo tvarką, nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylų įforminimo tvarką;
3.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, saugojimo terminus, teismo nuolatinio saugojimo dokumentų, jei jie bus saugomi valstybės, perdavimo, nurašymo ir atrinkimo naikinti tvarką, archyvo saugyklų reikalavimus;
3.6. išmanyti asmens duomenų apsaugos, profesinės, komercinės ar kitos įstatymų saugomos paslapties reikalavimus;
3.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;
3.8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
3.9. sugebėti dirbti komandoje bei savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. rengia Teismo dokumentacijos plano bei registrų sąrašo projektus, nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus bei teikia juos Lietuvos valstybės naujajam archyvui derinimui per Elektroninio archyvo informacinę sistemą (EAIS);
4.2. rengia pažymą apie Teismo veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą bei teikia Lietuvos valstybės naujajam archyvui;
4.3. pasibaigus kalendoriniams metams suveda bylų sudarymo suvestinius duomenis į dokumentacijos planą ir pateikia juos Lietuvos valstybės naujajam archyvui per Elektroninio archyvo informacinę sistemą;
4.4. priima Teismo struktūrinių padalinių suformuotas bylas saugojimui į archyvą, tikrina jų suformavimą, užtikrina jų saugumą;
4.5. kontroliuoja dokumentacijos plano taikymą formuojant bylas;
4.6. šifruoja, sistemina, aprašo dokumentus pagal nustatytą tvarką;
4.7. dalyvauja atliekant dokumentų vertės ekspertizę, sudaro naikinti atrinktų dokumentų bylų aktus, derina juos su teismo dokumentų ekspertų komisija ir valstybės archyvu;
4.8. rengia ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašus ir jų tęsinius, bylų apyrašų sąrašą, pažymą apie įstaigos veiklos istoriją ir dokumentų sutvarkymą bei teikia derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui;
4.9. kontroliuoja Teismo archyve saugomų dokumentų būklę, ruošia dokumentų perdavimo valstybiniam saugojimui, nurašymui ir sunaikinimui aktus;
4.10. ruošia ir perduoda nuolat saugomas bylas Lietuvos valstybės naujajam archyvui;
4.11. išduoda archyvines pažymas ir dokumentų kopijas;
4.12. teikia konsultacijas, metodinę bei praktinę pagalbą Teismo darbuotojams dokumentų rengimo, tvarkymo ir parengimo archyviniam saugojimui klausimais;
4.13. organizuoja į teismo Archyvo skyrių besikreipiančių asmenų aptarnavimą;
4.14. organizuoja bibliotekos veiklą;
4.15. sudaro ir administruoja kompiuterinį bibliotekos katalogą;
4.16. komplektuoja, tvarko, apskaito ir saugo informacijos išteklių fondą;
4.17. vykdo kitus Teismo pirmininko, Teismo kanclerio ar Personalo ir administravimo skyriaus vedėjo su Teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Teismo strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Personalo ir administravimo skyriaus vedėjui.