Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Skyriaus vedėjas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAMVALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą – teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą);
4.2. turėti ne mažesnę, kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;
4.3. gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje teismų sistemą, kompetenciją ir veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą reglamentuojančius, kitus su teismų kompetencija susijusius teisės aktus; gerai išmanyti bei taikyti teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, biudžetinių įstaigų veiklą; 
4.4. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu, nei C1 lygiu;
4.5. mokėti analizuoti ir sisteminti informaciją, daryti apibendrinimus ir išvadas;
4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų, procesinių, kitokių dokumentų rengimo reikalavimus;
4.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
5.1.  planuoti, organizuoti ir koordinuoti Skyriaus veiklą;
5.2. kontroliuoti pavedimų Skyriui vykdymą;
5.3. atstovauti Skyriui, teikti pasiūlymus teismo kancleriui dėl Skyriaus darbo, jo tobulinimo;
5.4. padėti Teismo kancleriui vykdyti kontrolę, kad įgyvendinant Teismo strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai, dalyvauti rengiant Teismo strateginius veiklos planus;
5.5. rinkti Teismo kancleriui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;
5.6. rengti medžiagą Teismo administracinės veiklos organizavimo ir kontrolės vykdymui;
5.7. rinkti metodinę medžiagą apie struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) įstaigos pareigybių analizę ir teikti siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, personalo motyvacijos ir skatinimo sistemos, teismo administracijos struktūrinių padalinių nuostatų ir pareigybių aprašymų rengimo; 
5.8. dalyvauti planuojant įstaigos viešuosius pirkimus, teikti pastabas bei pasiūlymus, rengti viešųjų pirkimų planus, organizuoti, vykdyti bei užtikrinti Teismui reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus;
5.9. rengti sutarčių projektus, vertinti, teikti išvadas ir vizuoti Teismo sudaromų pirkimo sutarčių, kitų teisės aktų projektus, sprendimus, raštus, susijusius su viešaisiais pirkimais;
5.10. rengti Teismo vidaus administravimo tvarką reglamentuojančius dokumentus, teisės aktų projektus ir kitus dokumentus vidaus administravimo klausimais (kanclerio įsakymų, pažymų, išvadų, protokolų ir pan.);
5.11. rengti teismo strateginių planų projektus;
5.12. rengti teismo organizacinių planų projektus;
5.13. Teismo kanclerio pavedimu nagrinėti Teisme gautus raštus, asmenų prašymus, skundus, pranešimus bei kitus dokumentus, rengti atsakymų projektus, rengti kitų dokumentų ir raštų projektus, priimti bei aptarnauti asmenis Teisme;
5.14. atstovauti Teismui sprendžiant gamybinius, ūkinės veiklos klausimus;
5.15. organizuoti bei kontroliuoti savalaikį teismo dokumentacijos planų rengimą, savalaikį bylų ir kitų teismo veiklos dokumentų perdavimą į archyvą bei teismo archyvo tvarkymą;
5.16. kompetencijos ribose užtikrinti asmens duomenų teisinės apsaugos ir kitos neskelbtinos informacijos saugumo priemonių įgyvendinimą bei teikti pasiūlymus dėl duomenų apsaugos tobulinimo;
5.17. Teismo pirmininko ar Teismo kanclerio pavedimu dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje, teikti reikalingą informaciją, pasiūlymus, išvadas;
5.18. rengti Skyriaus tarnautojų pareigybių aprašymus, rūpintis pavaldžių tarnautojų kvalifikacija;
5.19. vykdyti kitus Teismo kanclerio bei Teismo pirmininko pavedimus, susijusius su jų funkcijų atlikimu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Teismo kancleriui.