Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
lt
En

Naujienos

LVAT dviejose administracinėse bylose kreipėsi į ESTT, prašydamas išaiškinti ES teisės aktų nuostatas, nustatančias produktų saugos reikalavimus

LVAT dviejose administracinėse bylose kreipėsi į ESTT, prašydamas išaiškinti ES teisės aktų nuostatas, nustatančias produktų saugos reikalavimus
2021-03-16

Administracinėje byloje Nr. eA-154-1062/2021 LVAT teiraujasi ESTT, ar pripažįstant maisto produktus primenančius kosmetikos gaminius keliančiais pavojų vartotojų sveikatai bei saugai, būtina įrodyti faktinį šių gaminių pavojingumą.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo apeliacinį skundą administracinėje byloje, kurioje buvo sprendžiamas ginčas dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimų, kuriais uždrausta į konditerinius gaminius panašius kosmetikos produktus tiekti į rinką bei įpareigota juos pašalinti iš rinkos. Byloje ginčijamais sprendimais pripažinta, kad kosmetikos gaminiai savo išorine išvaizda imituoja maisto produktus (konditerinius gaminius), todėl Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nustatė, kad jie neatitinka 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių 3 straipsnio a punkto ir 20 straipsnio 1 dalies nuostatų ir, atrodydami kitokie nei yra iš tikrųjų, kelia pavojų vartotojų, ypač vaikų ir pagyvenusių žmonių, sveikatai ar saugai. Nesutikdamas su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, pareiškėjas skunde teismui tvirtino, kad vertindama šių gaminių atitiktį 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyvai 87/357/EEB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų produktams, kurie, atrodydami kitokie, nei yra iš tikrųjų, kelia pavojų vartotojų sveikatai ar saugai, suderinimo (Direktyva 87/357/EEB), Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba privalėjo ne tik nustatyti, kad Gaminiai yra panašūs į maisto produktus ir gali būti supainioti su maisto produktais, bet ir tai, ar dėl tokio supainiojimo šiuos gaminius įsidėjus į burną, pačiulpus ar prarijus, jie gali būti pavojingi vartotojams. Atsakovas laikėsi administracinių teismų praktikoje suformuotos pozicijos, kad nustačius, jog produktas yra panašus į maisto produktą bei jis gali būti painiojamas su maisto produktais ir dėl to gali būti įsidedamas į burną, galioja prezumpcija, kad toks produktas gali kelti pavojų vartotojų sveikatai, todėl esant tokiai prezumpcijai, nėra teisinio pagrindo vertinti tokių produktų (taigi, ir ginčo gaminių) sudėties ir šiuo pagrindu įrodinėti keliamą pavojų vartotojų sveikatai. Bylą apeliacine tvarka nagrinėjančiai teisėjų kolegijai kilo klausimų, kaip turi būti aiškinamos byloje taikytinų ES teisės aktų nuostatos – t. y. teisėjų kolegijai abejonių dėl būtinybės nagrinėjamos bylos aplinkybėmis įrodyti faktinį Direktyvos 87/357/EEB 1 straipsnio 2 dalyje apibrėžiamų produktų pavojingumą ir kam tokiu atveju yra priskirtina atitinkama įrodinėjimo pareiga, todėl buvo nutarta kreiptis į ESTT.

Administracinėje byloje Nr. eA-186-575/2021 LVAT kreipėsi į ESTT, prašydamas išaiškinti, ar konkrečius ES teisės reikalavimus, taikytinus šviežiai paukštienai, atitinkančią produkciją valstybės narės kompetentinga kontroliuojanti institucija turi diskreciją vis dėlto pripažinti nesaugia.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nagrinėjo apeliacinį skundą administracinėje byloje, kurioje teismo buvo prašoma panaikinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimus, kuriais uždrausta tiekti rinkai nesaugų produktą (-us) (šviežią paukštieną) ir pareiškėjas įpareigotas susigrąžinti nesaugų produktą iš vartotojų, pašalinti jį iš rinkos bei sunaikinti, taip pat pareiškėjui skirta bauda. Byloje ginčijami sprendimai priimti nustačius, kad pareiškėjo pateikti į rinką maisto produktai sukėlė žmonių sveikatai nepriimtiną riziką dėl joje aptiktų bakterijų Salmonella mikroorganizmų (šviežioje paukštienoje buvo nustatyti patogeniniai mikroorganizmai – Salmonella kentuchy bei Salmonella infantis). Pareiškėjas savo skundą grindė tuo, kad 2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų, iš dalies pakeisto 2011 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1086/2011, I priedo 1 skyriaus 1.28 eilutės nuostata šviežioje paukštienoje draudžia tik Salmonella enteritidis ir Salmonella typhimurium serotipus, todėl tokioje maisto kategorijoje nustačius kitus patogeninius mikroorganizmus, nei nurodyti minėtoje reglamento nuostatoje (konkrečiu atveju Salmonella kentuchy ir Salmonella infantis), toks maistas neturi būti laikomas nesaugiu. Atsakovas tvirtino, kad neatsižvelgiant į tai, koks Salmonella mikroorganizmų serotipas tyrimo metu yra nustatomas, tai nesudaro pagrindo teigti, kad aptikus kitą patogeninio mikroorganizmo serotipą, nei nurodyta Reglamento 2073/2005 I priedo 1 skyriaus 1.28 eilutėje, produktas yra saugus ir gali būti teikiamas žmonėms vartoti. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, siekdama išsklaidyti abejones dėl byloje taikytinų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų aiškinimo, nutarė kreiptis į ESTT, prašydama priimti prejudicinį sprendimą pagal suformuluotą klausimą – ar Komisijos reglamento (EB) Nr. 2073/2005 1 straipsnį ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 14 straipsnio 8 dalį reikia aiškinti kaip suteikiančius diskreciją valstybės narės kompetentingoms kontroliuojančioms institucijoms Reglamento 2073/2005 I priedo 1 skyriaus 1.28 eilutėje nustatytus reikalavimus atitinkančią šviežią paukštieną pripažinti neatitinkančia Reglamento 178/2002 14 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies reikalavimų, kai tokiai maisto kategorijai priskirtinas maisto produktas yra užkrėstas kitais, nei Reglamento 2073/2005 I priedo 1 skyriaus 1.28 eilutėje nurodytais, Salmonella serotipais, kaip yra nustatyta nagrinėjamoje byloje.

Cituojant ar platinant šią informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Tel. (8 5) 279 1005
El. paštas: info@lvat.lt 

Darbo laikas
I-IV 8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Skundų ir prašymų priėmimo raštinėje laikas:

Pirmadienis 7.30 - 17.00
Antradienis 7.30 - 17.00
Trečiadienis 7.30 - 17.00
Ketvirtadienis 7.30 - 17.00
Penktadienis 8.00 - 15.45
Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda.

Naujienų prenumerata